За сайта

Този сайт е създаден с доброволна цел за разпространяване на християнски текстове, слово и за нужди от молитви.

За сайта